Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

 《序卦》曰:入而后说之,故受之以兑。兑者,说也。

 (兑下兑上)。兑:亨,利贞。

...


☱ 泽

☱ 泽 兑:亨,利贞。


 《彖》曰:兑,说也。
 
 刚中而柔外,说以利贞,

 是以顺乎天而应乎人。

 说以先民,民忘其劳;

 说以犯难,民忘其死,

 说之大民劝矣哉。

...