Skip to end of metadata
Go to start of metadata

三经


荀注

三经溯源至东汉,成书于六朝,年代久远。
包含《龙首经》、《玄女经》、《金匮玉衡经》。


借由此三经,可窥汉代早期六壬之貌。

后世六壬学者、术士皆以三经为宗,多有引用,可见其地位之崇高。


三经之全称,皆托名于黄帝

《黄帝龙首经》

《黄帝授三子玄女经》

《黄帝金匮玉衡经》

底本源于道藏·洞真部


继续:龙首

Write a comment...