Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 《序卦》曰:物不可以终离,故受之以节。

☵ 水

☱ 泽 节:亨,
 
 苦节不可贞。 《彖》曰:节亨,刚柔分而刚得中,

 说以行险,

 当位以节,中正以通,

 天地节而四时成。

 节以制度,不伤财,不害民。 《象》曰:泽上有水,节。

 君子以制数度,议德行。 初九:不出户庭,无咎。

 《象》曰:不出户庭,知通塞也。 九二:不出门庭,凶。
 
 《象》曰:不出门庭凶,失时极也。 六三:不节若,则嗟若,无咎。

 《象》曰:不节之嗟,又谁咎也。 六四:安节,亨。

 《象》曰:安节之亨,承上道也。

 《九家易》曰:言四得正奉五,上通于君,故曰“承上道也”。


 
 九五:甘节,吉。往有尚。

 《象》曰:甘节之吉,居位中也。 上六:苦节,贞凶,悔亡。

 《象》曰:苦节贞凶,其道穷也。

 荀爽曰:乘阳于上,无应于下,故“其道穷也”。


 
 《序卦》曰:节而信之,故受之以中孚。

 • No labels
Write a comment...