Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 《序卦》曰:有其信者必行之,故受之以小过。

☳ 雷

☶ 山 小过:亨,利贞。

 可小事,

 不可大事。

 飞鸟遗之音,不宜上,宜下,大吉。 《彖》曰:小过,小者过而亨也。过以利贞,与时行也。

 荀爽曰:阴称小。谓四应初,过二而去。三应上,过五而去。五处中,见过不见应。故曰“小者过而亨也”。
 
 柔得中,是以小事吉也。

 刚失位而不中,是以不可大事也。

 有飞鸟之象焉,飞鸟遗之音。

 不宜上,宜下,大吉。上逆而下顺也。 《象》曰:山上有雷,小过。

 君子以行过乎恭,

 丧过乎哀,

 用过乎俭。 初六:飞鸟以凶。

 《象》曰:飞鸟以凶,不可如何也。 六二:过其祖,遇其妣

 不及其君,遇其臣,无咎。

 《象》曰:不及其君,臣不可过也。 九三:弗过防之,从或戕之,凶。

 《象》曰:从或戕之,凶如何也。 九四:无咎,弗过遇之,

 《九家易》曰:以阳居阴,行过乎恭。今虽失位,遇则进五,故“无咎”也。四体震动,位既不正,当动上居五,不复过五,故曰“弗过遇之”矣。
 
 往厉必戒,勿用永贞。

 荀爽曰:四往危五,戒备于三,故曰“往厉必戒”也。勿长居四,当动上五,故“用永贞”。
 
 《象》曰:弗过遇之,位不当也。往厉必戒,终不可长也。 六五:密云不雨,自我西郊。

 公弋取彼在穴。

 《象》曰:密云不雨,已上也。 上六:弗遇过之,飞鸟离之,凶,是谓灾眚。

 《象》曰:弗遇过之,已亢之。 《序卦》曰:有过物者必济,故受之以既济。

 • No labels
Write a comment...