Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

 《序卦》曰:节而信之,故受之以中孚。 (兑下巽上)。中孚:
 
 豚鱼吉。

 利涉大川。

 利贞。 《彖》曰:中孚,柔在内而刚得中,说而巽孚,

 乃化邦也。

 豚鱼吉:信及豚鱼也。

 荀爽曰:豚鱼,谓四、三也。艮为山陆,豚所处。三为兑泽,鱼所在。豚者卑贱,鱼者幽隐,中信之道,皆及之矣。
 
 利涉大川,乘木舟虚也。

 中孚以利贞,乃应乎天也。 《象》曰:泽上有风,中孚。

 君子以议狱缓死。 初九:虞吉,有它不燕。

 荀爽曰:虞,安也。初应于四,宜自安虞;无意于四,则吉。故曰“虞吉”也。四者承五,有它意于四,则不安,故曰“有它不燕”也。
 
 《象》曰:初九虞吉,志未变也。

 荀爽曰:初位潜藏,未得变而应四也。


 
 九二:鸣鹤在阴,其子和之,我有好爵,吾与尔靡之。

 《象》曰:其子和之,中心愿也。 六三:得敌,或鼓或罢,或泣或歌。

 荀爽曰:三四俱阴,故称“得“也。四得位,有位。故鼓而歌。三失位,无实。故罢而泣之也。
 
 《象》曰:或鼓或罢,位不当也。 六四:月几望,马匹亡,无咎。

 《象》曰:马匹亡,绝类上也。 九五:有孚挛如,无咎。

 《象》曰:有孚挛如,位正当也。 上九:翰音登于天,贞凶。

 《象》曰:翰音登于天,何可长也。 《序卦》曰:有其信者必行之,故受之以小过。

 • No labels